Què és Superline

 SUPERLINE® és una marca propietat de Angels Guix i Enric Nonell des de 2004

“SUPERLINE” és una marca registrada (núm 2.698.043), reconeguda i protegida per la legislació espanyola, ostentant seu titular el dret exclusiu a utilitzar-la i estant facultat per prohibir l’ús d’aquest signe, així com de qualsevol altre signe que motivi risc de confusió o constitueixi un aprofitament indegut d’aquesta marca. Queda prohibida qualsevol modalitat d’ús o explotació de la marca, és a dir, la seva reproducció, ja sigui en productes, documents mercantils, publicitat en qualsevol suport, en xarxes de comunicació telemàtiques i com a nom de domini, la distribució, importació, exportació i etiquetatge de productes incorporant aquesta marca, així com qualsevol altre acte de comunicació pública, sense l’autorització expressa del seu titular. Els infractors seran obligats a respondre dels danys i perjudicis causats i altres conseqüències legalment previstes.